این سایت در خصوص مطالب علمی مذهبی و اعتقادی می باشد که سعی دارد نیازهای معنوی دانشجویان عزیز و همچنین کتب درسی مورد نیاز را فراهم می کند