نویسنده: محمد بتواز

در تحمل افکار دو اصل مهم است، یکی مانکن نباشیم و دیگری خروس نباشیم. نباید مانکن بود و اجازه دهیم هر چه را که خواستند بتوانند تنمان کنند. و همچنین نباید خروس بود که تا هر وقت دلمان بخواهد چشمانمان را ببندیم و بخوانیم بی انکه حرف دیگری برایمان اهمیت داشته باشد.
بستن

نویسنده

محمد بتواز

این وبلاگ در جهت آموزش و بیان نکاتی در جهت بهبود روابط دانش آموزان در محیط خانه، مدرسه و اجتماع تاسیس شده و امیدواریم به هدف خود در این راستا دستیابیم

تازه ترین نوشته ها